วิธีการในการได้รับการรับรอง ISO 9001 ​

การรับรองเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตรงตามความคาดหวังของลูกค้า และสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท การรับรองก็ถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดตามสัญญาอีกด้วย โดย ISO 9001 เป็นชื่อของมาตรฐาน ISO ที่แสดงถึงข้อกำหนดในระบบคุณภาพที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งมาตรฐานในตระกูล ISO 9000 นั้นมีอยู่หลากหลาย แต่ ISO 9001 เป็นมาตรฐานเดียวในมาตรฐาน 9000 ที่ต้องมีการรับรอง


โดยทั่วไปแล้วระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ขององค์กรสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานหรือแผนกที่เฉพาะเจาะจงได้ หากองค์กรมีการเตรียมการที่ถูกต้องและมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของการรับรอง ISO 9001 จะทำให้องค์กรได้รับการรับรองภายใน 3 ถึง 6 เดือนขึ้นโดยอยู่กับขนาดและความซับซ้อนขององค์กร


วิธีการได้รับการรับรอง ISO 9001 


พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้องค์กรได้รับการรับรอง ISO 9001 โดยองค์กรต้องมีเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพรวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับ ISO 9001 ซึ่งเอกสารจะระบุถึง:


▪ โครงสร้างองค์กร
▪ ผู้บันทึกข้อมูลและข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้
▪ ความรับผิดชอบของพนักงาน
▪ การสื่อสารในบริษัท
▪ การดำเนินการที่จำเป็น
▪ การดูแลการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอย่างต่อเนื่อง


การกำหนดระบบ


การกำหนดระบบการจัดการคุณภาพจำเป็นต้องมีการรับข้อมูลจากทุกแผนกในองค์กร โดยคุณจะต้อง:


▪ กำหนดว่าลูกค้าของแต่ละแผนกคือใคร
▪ จัดทำเอกสารกิจกรรมในแต่ละพื้นที่
▪ ทบทวนมาตรฐาน ISO 9001 ว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่
▪ ระบุพื้นที่ที่มีปัญหาและการแก้ไขปัญหา


การจัดการเอกสาร
การจัดการเอกสารทำให้องค์กรมีเอกสารที่เป็นปัจจุบันและขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนที่สำคัญของ ISO 9001 โดยคุณจะต้องมีระบบการจัดการที่แข็งแกร่ง อีกทั้งมีการยกเลิกเอกสารและแจกจ่ายเอกสารและระบบใหม่ไปยังแผนกภายในต่าง ๆ 


มาตรการแก้ไขและป้องกัน
กระบวนการอาจมีข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นคุณจะต้องมีมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหาและค้นหาปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีก


การสนับสนุนและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
พนักงานควรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม โดยคุณต้องเก็บบันทึกประสบการณ์, การศึกษาและการฝึกอบรมที่ผ่านมาของพนักงานไว้


การตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นประจำ
การตรวจสอบคุณภาพภายในควรดำเนินการโดยบุคคลภายในองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ โดยคุณต้องมีขั้นตอนในการวางแผน, การดำเนินการและการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพภายใน


“การได้รับการรับรอง ISO 9001” หมายถึงการที่องค์กรมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใน ISO 9001 โดยการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องจะทำให้ลูกค้าของคุณได้รับผลิตภัณฑ์/บริการที่ตรงกับความต้องการ อีกทั้งภายในองค์กรเองยังมีความพึงพอใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น, มีขวัญกำลังใจมากขึ้น, และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอีกด้วย

แหล่งที่มา: https://www.iso.org/certification.html

 

http://www.iso9001.com/gettingcertified.asp

 

https://the9000store.com/what-are-iso-9000-standards/what-is-iso-9001

 

 15-qualityreport_co_thLAYLA

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​